Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เอกสารเผยแพร่

 

 

ac1

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2
# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นางสาวอมร ภาโส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 042-465388 086-2371123 042-465388
2 นายกล้าหาญ ศรีทองท้วม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 042-465388 086-8566320 042-465388
3 นายบุญโชค บรรณสาร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 042-465388 082-3015619 042-465388
4 นายเนติ จันทร์สนิทศรี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 042-465387 081-6610297 042-465388
5 นายชิตภณ ชูปถัมภ์ ปศุสัตว์อำเภอท่าบ่อ 042-431336 081-9549214
6 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิพยธร ปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่ 081-9658046
7 นายวุฒิศักดิ์ สิงห์นาครอง ปศุสัตว์อำเภอสังคม 086-8558722
8 นายสุรัตน์ ภิรมย์ขวัญ ปศุสัตว์อำเภอสระใคร 081-2617534
9 นายประเวศ สีปานแก้ว ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ตาก 089-7107689
10 นายสายฝน คำผอง ปศุสัตว์อำเภอโพนพิสัย 042-472044 081-9743597
11 นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย 042-465388 042-465388
12 นายวีระพล รังษา ปศุสัตว์อำเภอเฝ้าไร่ - 087-2192729 -
13 นายศุภชัย พนาลิกุล สัตวแพทย์ชำนาญงาน 042-465388 089-2740067 042-465388
14 นายประทีป ขันแข็ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน 042-465388 081-5444503 042-465388
15 นายคมวุฒิ ธรรมสาร์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 042-465387 081-5744848 042-465388
16 นายสุวรรณ วงศ์บัวแก้ว ปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองคาย 042-411130 085-0005035 042-411130
17 นายสุนิตย์ แก้ววันนา สัตวแพทย์ชำนาญงาน 042-431336 086-2213033
18 นางสาวพัชรินทร์ สิรเตโช เจ้าพนักงานสัตวบาล 081-6012965
19 นางสาวพัชรินทร์ อุปฮาด เจ้าพนักงานสัตวบาล 087-8606138
20 นางสาวณัชนก อัครวิจิตร พนักงานพิมพ์ 042-465388 081-0573370 042-465388

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ส่งเสริมการเลี้ิยงไก่ไข่

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา