เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

A- A A+

5

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมเกียรติ ตู้จินดา สัตวแพทย์อาวุโส รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบกรณีเกิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ผ่านระบบ Zoom โดยมีผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย ชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (โรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีปศุสัตว์อำเภอทั้ง 9 อำเภอ ร่วมประชุมดังกล่าว

 

1       2

 

3      4

5