เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

A- A A+

9936

 

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “กรอบแนวคิดและการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ และการบริหารจัดการแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ และการบริหารจัดการแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ให้แก่เกษตรกร ณ วัดหนองบัวทอง หมู่ 8 บ้านโคกถาวร ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 ราย

9927  9928

9931  9931

9933  9934

9935  9936