เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

A- A A+


idp

ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร รอบที่ 2/2564 (ใหม่)
 
1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด

    1.2 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่2/2564

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

     2.1 หลักฐานการวางแผน

           2.1.1 เสนอการวางแผนพัฒนาบุคลากรในที่ประชุม หน้าที่ 10 

             2.1.2 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติและรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม

             2.1.3 ประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อและแผนการดำเนินงานในที่ประชุม หน้า 10

             2.1.4 หนังสือแจ้งการดำเนินงานแผนชุมชนนักปฏิบัติ 

           2.1.5 แบรนเนอร์ประชาสัมพันธ์

     2.2 หลักฐานการดำเนินงาน

           2.2.1 เนื้อหาวิชา

                    (เนื้อหา1) การป้องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

                    (เนื้อหา2) การป้องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

           2.2.2 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

                    - ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

            2.2.3 รูปถ่ายการปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                    รูปถ่ายการปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

       2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

           2.3.1 ผลคะแนนแบบทดสอบ ก่อน-หลัง การเข้าร่วมกิจกรรม

           2.3.2 ตัวอย่างแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

           2.3.3 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

       2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

             - แบบประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์


ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร รอบที่ 1/2564

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด

      1.2 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่1/2564

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

     2.1 หลักฐานการวางแผน

              2.1.1 เสนอกการวางแผนพัฒนาบุคลากรในที่ประชุม หน้า 15

              2.1.2 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติและรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม

              2.1.3 ประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อและแผนการดำเนินงานในที่ประชุม หน้า 13

              2.1.4 หนังสือแจ้งการดำเนินงานแผนชุมชนนักปฏิบัติ

              2.1.5 แบรนเนอร์ประชาสัมพันธ์

     2.2 หลักฐานการดำเนินงาน

               2.2.1 เนื้อหาวิชา

                           1) เนื้อหาการเป็นข้าาราชการที่ดี(1)

                          2) หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี(2)

                       3) เอกสารประกอบการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

             2.2.2 รายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

                      1) รายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

              2.2.3 รูปถ่ายการปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                          1) รูปถ่ายการปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

       2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

           2.3.1 ผลคะแนนแบบทดสอบ ก่อน-หลัง การเข้าร่วมกิจกรรม

           2.3.2 ตัวอย่างแบบทดสอบก่อนเรียน

           2.3.3 ตัวอย่างแบบทดสอบหลังเรียน

           2.3.4 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

       2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

           2.4.1 แบบประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์


ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร รอบที่ 2/2563

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด
2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน
    2.1. หลักฐานการวางแผน
    2.2 หลักฐานการดำเนินการ
    2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
    2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
 

ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร รอบที่ 1/2563

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด

    1.1 แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563

    1.2 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผล HRD รอบที่ 1/2563(ไฟล์ excel)

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

    2.1. หลักฐานการวางแผน

           2.1.1 เสนอการวางแผนพัฒนาบุคลากรในที่ประชุม หน้า 12

           2.1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการพัฒนาตนเอง (HRD : e-Learning ของสำนักงาน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

           2.1.3 หนังสือแจ้งรายชื่อและวางแผนการดำเนินงาน

           2.1.4 ประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อและแผนการดำเนินงานในที่ประชุม (หน้า 12)

    2.2 หลักฐานการดำเนินการ

           2.2.1 แนะนำวิธีการสมัครเข้าเรียนในระบบ elearning สำนักงาน กพ.

           2.2.2 เนื้อหาหลักสูตร

           2.2.3 เอกสารประกอบการเรียนรู้

   2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

           2.3.1 รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

           2.3.2 หลักฐานผู้ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้

   2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

          2.4.1แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์


ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร รอบที่ 2/2562

1. แบบฟอร์มรายงานแผน-ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562 (แบบฟอร์มIDP:A และ แบบฟอร์มIDP:B)

2. การประชาสัมพันธ์และรับทราบแผนการพัฒนา

    2.1 แจ้งในที่ประชุมประจำเดือน หน้า 13

    2.2 แจ้งเป็นหนังสือ

3. ผลการฝึกอบรมด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

4. โครงการพัฒนาที่โดดเด่น

    4.1 หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

    4.2 หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

    4.3 หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

    4.4 หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

5. แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

6. แบบประเมินผลการเรียนรู้

7. ตารางการฝึกอบรม

8. ขั้นตอนและการดำเนินกิจกรรม

    8.1 เนื้อหาที่ใช้ในการอบรม

    8.2 แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม

          - ก่อนอบรม

          - หลังอบรม

    8.3 ภาพกิจกรรมการอบรม


ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร รอบที่ 1/2562

1. แบบฟอร์มรายงานแผน-ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562

2. การประชาสัมพันธ์และรับทราบแผนการพัฒนา

3. ผลการฝึกอบรมด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

4. โครงการพัฒนาที่โดดเด่น

5. แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

6. แบบประเมินผลการเรียนรู้

7. ตารางการฝึกอบรม

8. ขั้นตอนและการดำเนินกิจกรรม