เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

A- A A+

 
acc1การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ  เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น  การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะอาทิ การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวนการเสนอการให้หรือการรับสินบน  ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  การฉ้อฉล  การฟอกเงิน  การยักยอกการปกปิดข้อเท็จจริง  การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม  การค้าภายใต้แรงอิทธิพล ทั้งนี้ การทุจริตดังกล่าวมิได้หมายความถึงเพียงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น  แต่ยังครอบคลุมถึงธุรกรรมระหว่างบุคคลหรือกิจการในระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแนวทางกรมปศุสัตว์

คลิก https://dld.go.th/th/index.php/th/about-dld-menu/anticorruption-menu