- วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดโรคไข้หวัดนกในจังหวัดหนองคายด้วยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/64 เมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายน 2564)(ฉบับเผยแพร่)

- การศึกษาสภาพโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2/กฆ.1 เพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) ในจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2562 (ฉบับเผยแพร่)