เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

A- A A+

ประวัติสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย (Nongkhai Provincial Livestock Office)

Office61

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๘  ตั้งอยู่เลขที่  ๘๘๐  ถนนพระสุก  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมี นายสำเนียง  สรมณี ดำรงตำแหน่งสัตวแพทย์จังหวัดหนองคายคนแรก ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองคาย  และในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ย้ายสำนักงานไปตั้ง ณ บริเวณศูนย์ราชการ เลขที่ 394 ถนนประมง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย จนถึงปัจจุบัน อยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

                   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย  มีหน่วยงานในสังกัด 9 หน่วยงาน ได้แก่

                   1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองคาย

                   2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าบ่อ

                   3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนพิสัย

                   4. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่

                   5. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตนวาปี

                   6. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฝ้าไร่

                   7. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสังคม

                   8. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสระใคร

                   9. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ตาก

กรอบอัตรากำลัง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย มีบุคลากรทั้งหมด  71  คน

v ข้าราชการ                                จำนวน 25 คน

v ลูกจ้างประจำ                            จำนวน   5 คน

v พนักงานราชการ                       จำนวน 15 คน

v พนักงานจ้างเหมาบริการ            จำนวน 26 คน

ตำแหน่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

              พิกัดภูมิศาสตร์ 17.859516, 102.743046

ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดหนองคาย

ขอบเขตจังหวัด

ทิศเหนือ               ติดลำแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นเขตแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย

                        กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศใต้                  ติดอำเภอบ้านดุง อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม และอำเภอบ้านผือ

                        จังหวัดอุดรธานี                        

ทิศตะวันออก         ติดอำเภอโซ่พิสัย และอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ทิศตะวันตก           ติดอำเภอปากชม จังหวัดเลย

ภาพแผนที่จังหวัดหนองคาย

mapnongkhai

วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

             “ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย”

พันธกิจ

1. สนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์

2. พัฒนาการผลิตและสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

3. ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์

4. กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายด้านปศุสัตว์

ค่านิยม

            “ขยัน อดทน มัธยัสถ์ มีวินัย”

ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

     1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

     2. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

     3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านการปศุสัตว์

     4. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

     5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

     1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป

     2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงาน และงานสถิติข้อมูล

     3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานงบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของจังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

     1. ศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงานและงบประมาณด้านการปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที่

    2. จัดทำ ปรับปรุงฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการปศุสัตว์อย่างทั่วถึง

     3. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ (กำกับ ดูแล/โครงการตามพระราชดำริ และโครงการพิเศษ)

     4. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานในพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์

     5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการประชาชนในการให้คำปรึกษาแนะนำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

     6. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำนโยบาย/โครงการ/แผนงาน ต่อไป

  7. การปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ (FTA) ให้กับเกษตรกรเพื่อลดการเสียเปรียบทางการค้า

     8. ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

     1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบอำนาจ

     2. ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุขศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อน และการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

    3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

   1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบอำนาจ

   2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์แก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

   3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

   1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่

   2. วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์

   3. กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ แผนและแนวทางการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์

   4. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

   1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   2. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

   3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

   4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย