เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

A- A A+

ข้อมูลบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ หมายเหตุ
ปศุสัตว์จังหวัด
1 *** ว่าง *** ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย 085-6609835  
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 042-423284 โทรสาร. 042-423284
2 นางสาวชนิกานต์ พรมหัส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 096-3158298  
3 นางสาวศุภาลักษณ์ ซินโซ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 081-7275643  
4 นางสาวรัศมี  บุตรวงศ์ นักวิชาการสัตวบาล 088-7409650  
5 นางสาวณัชนก  อัครวิจิตร พนักงานธุรการ 084-0342200  
6 นายจันสม  ปิตะโพธิ์ พนักงานขับรถยนต์ ไม่มีเบอร์โทรศัพท์  
7 นายบุญเทียม  กัติรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ 087-2223798  
8 นายเวช  หาญธงชัย พนักงานขับรถยนต์ 087-2217837  
9 นายนิระพล  คิดตะเสน พนักงานรักษาความปลอดภัย 061-9583269  
10 นายชาติชาย  วงศ์ศรี พนักงานรักษาความปลอดภัย 084-5106040  
11 นางบัวพัน  ดวงกำ พนักงานทำความสะอาด 097-1343658  
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ โทร. 042-423284 โทรสาร. 042-423284
12 นายสมเกียรติ  ตู้จินดา สัตวแพทย์อาวุโส 089-2792792 หัวหน้ากลุ่มฯ
13 นายกิตติพงศ์  สีคำ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 088-2600206  
14 นายนฤเบศร์ มะกา เจ้าพนักงานสัตวบาล 093-4276249  
15 นายมงคล  สุริยเพ็ญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 080-4032995  
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โทร. 042-423285 โทรสาร. 042-423284
16 นายคมวุฒิ  ธรรมสาร์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 081-5744848 หัวหน้ากลุ่มฯ
17 นายอัคนีรุทร์  แก้วใส นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 097-1245672  
18 นางธารินี  พนาลิกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล 084-4282206  
19 นางฐิตินันท์  แก้วดวง เจ้าพนักงานสัตวบาล 095-1871416  
20 นางสาวจารุวรรณ  แก้วนาง เจ้าพนักงานสัตวบาล 088-3334395  
21 นายพัฒนพงษ์  พุทชา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 089-6175837  
22 นางสาวชไมพร ทองที จ้างเหมาบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ 080-7493644  
23 นายวีระสรณ์  แสงนิกุล พนักงานขับรถยนต์ 087-9985904  
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โทร. 042-423284 โทรสาร. 042-423284
24 นางรัถยา หมั่นจิตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 089-6667314 หัวหน้ากลุ่มฯ
25 นางสาวพริมาภรณ์  พละไกร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 083-4130042  
26 นางสาวสนัดดา  แก้วขวัญ นักวิชาการสัตวบาล 086-8224379  
27 นางสาวสมปอง  กัติรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 083-0512026  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทร. 042-423284 โทรสาร. 042-423284
28 นายศักดิ์สิทธิ์  ทิพยธร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 081-9658046 หัวหน้ากลุ่มฯ
29 นางสุคนธ์  วงศ์สระคู เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 091-0572294  
30 นางสาวปาริฉัตร  วังศรี ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ (ASF) 080-0108181  
31 นางสาวทัศนีย์ ไกรพรม เจ้าหน้าที่บริการงานด้านสัตวบาล 089-7146008  
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองคาย โทร. 042-411130
32 นายศุภชัย พนาลิกุล ปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองคาย 089-2740067  
33 นายภานุพงศ์ วดีศิริศักดิ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 083-6745481  
34 นายสันติสุข  วงษ์คำภา เจ้าพนักงานสัตวบาล 084-4005792  
35 นายอดุลย์  พุนานิน ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 089-7133677  
36 นางสาวธัญญา สิงหาชม ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 092-3342054  
37 นางสาวเสาวลักษณ์ คำกาชาลี ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 084-9783211  
38 นายปรเมฆ จันทร์เกษ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 064-0755387  
39 นางสาวปาริฉัตร วังศรี ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 080-0108181  
40 นางสาวทัศนีย์  ไกรพรม ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 089-7146008  
41 นางสาวมาริษา  จันทร์ศรีรัตน์ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 063-7186677  
42 นายสำเริง  ธรรมเสนีย์ งานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ 085-3816004  
43 นางสาวสุจิตรา  จันทร์ศรีรัตน์ งานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ 082-5647516  
44 นางสาวสุพรรณษา ลมพัน งานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ 093-0761885  
45 นายนัสวีร์ คำแผง บริการช่วยงานสัตวบาล 093-3536710  
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าบ่อ โทร. 042-431336
45 นายประเวศ  สีปานแก้ว ปศุสัตว์อำเภอท่าบ่อ 089-7107689  
46 นายนพดล  ละครชัย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 099-0018448  
47 นายเอกชัย  เชื้อกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาล 086-2249996  
48 นางสาวอาลัดดา  ประชามอญ เจ้าพนักงานสัตวบาล 093-4973828  
49 นางสาววสุพร  สอนโพธิ์ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 088-7314339  
50 นายนัฐกานต์ โคตรชมภู ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 063-4980110  
51 นางอุบล สีปานแก้ว งานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ 098-6199731  
52 นางสาวศิริยุภา รื่นรมย์ งานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ 084-6851219  
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนพิสัย โทร. 042-472044
53 นายสุรชาติ  พิสัยพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอโพนพิสัย 086-2358401  
54 นายสุพัฒน์ สมจิตร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 095-7539037  
55 นายสุนิตย์  แก้ววันนา  สัตวแพทย์ชำนาญงาน 065-2979467  
56 นายมรกต ผารุธรรม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 065-4912387  
57 นายอภิชาติ  อินทรพรหมมา เจ้าพนักงานสัตวบาล 089-8434685  
58 นางสาวธัญญรัตน์ เวียงคำ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 082-8536191  
59 นางสาวสิริมาตุ  วงศ์สมศรี ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 082-1397811  
60 นายเทพแทนคุณ เวียงคำ งานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ 098-8746149  
61 นางสาวตะวัน  วงศ์แก้ว  งานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ 065-2603405  
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสระใคร โทร. -
62 นายเกริก พรหมทะสาร ปศุสัตว์อำเภอสระใคร 081-9542322  
63 นางสาวพัชรินทร์  อุปฮาด เจ้าพนักงานสัตวบาล 087-8606138  
64 นายอิสระ สุรเสนา ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 084-5096164  
65 นางสาวเทียมจันทร์  โสตาราช งานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ 096-1130571  
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตนวาปี โทร. 042-418140
66 นายนันธิพัศรย์  ชาวโพธิ์ ปศุสัตว์อำเภอรัตนวาปี 081-6629008  
67 นายตระการ แสงสีอ่อน เจ้าพนักงานสัตวบาล 095-4385838  
68 นางสาวมัสยา  สุประเก ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 064-6497187  
69 นายพยุงศักดิ์  พรมฐาน ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 087-8564112  
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฝ้าไร่ โทร. 042-417210
70 นายประทีป  ขันแข็ง ปศุสัตว์อำเภอเฝ้าไร่ 081-5444503  
71 นางสาววรดา โนนแก้ว ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 095-9762725  
72 นางสาวชื่นจิต  ชินบุตร ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 082-3708383  
73 นางอิสราภรณ์ หมื่นน้า เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ปีก 097-9894157  
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่ โทร. 042-451849
74 นายศักดิ์สิทธิ์  ทิพยธร นักวิขาการสัตวบาลชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่ 081-9658046  
75 นางสาวพัชรินทร์  สิรเตโช เจ้าพนักงานสัตวบาล 081-6012965  
76 นายพงศกร  แสงศรี ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 081-7696110  
77 นางสาวอัจฉราพร  คำภาพงษา ผู้ช่วยด้านสัตวแพทย์ 090-5857755  
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ตาก โทร. 042-483266
78 นายเกริก พรหมทะสาร ปศุสัตว์อำเภอสระใคร รักษาการในตำแหน่ง     ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ตาก 081-9542322  
79 นางสาวกชิชานันท์  อุตมะ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 093-4696199  
80 นายชนาธิป  จันทรคิรี ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 065-3312332  
81 นายอานนท์  พิมพ์จักแสน  งานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ 094-2860660  
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสังคม โทร. -
82 นายวุฒิศักดิ์  สิงห์นาครอง ปศุสัตว์อำเภอสังคม 091-8616877  
83 นายวัชระ  น้อยตา  ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 062-5359396  
84 ว่าที่ ร.ต.โกศล  กิติอาษา ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ (ASF) 095-6627204  

หมวดหมู่รอง