เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

A- A A+

ติดต่อหน่วยงาน

สำนังานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย  ที่ต้้ง 394 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

                      กลุ่ม/ฝ่าย  เบอร์โทรสำนักงานฯ  โทรสารสำนักงาน 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  042-423284  042-423284
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  042-423284  042-423284
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   042-423284  042-423284
 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   042-423284  042-423284
 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   042-423285  042-423285